Master-Pack Group Berhad

MASTER-PACK

Master-Pack Vietnam Co., Ltd
About MPV

Master-Pack Vietnam Co., Ltd

Company Information

Master-Pack Vietnam Co., Ltd, a subsidiary of Master-Pack Group Berhad, a public listed company on the Kuala Lumpur Stock Exchange, was incorporated outside of Malaysia in July 2018. Since its inception, the company has evolved into a prominent manufacturer of wooden packaging, primarily operating in the southern region of Vietnam, specifically in the Long An Province.

Our core specialization lies in the production of Laminated Veneer Lumber (LVL) Pallet products, tailored to match the specifications and preferences of our valued customers. Our vision is to be recognized as the preferred packaging partner for businesses operating in Vietnam.

Master-Pack Vietnam Co., Ltd takes pride in its ISO9001 certification, underscoring our commitment to deliver wood packaging products that not only meet high-quality standards but are also fully recyclable. Our operations are overseen by a team of seasoned professionals and skilled workers who possess the expertise to craft and customize packaging solutions according to specific drawings and measurements.

Our commitment to service excellence extends to our 24/7 delivery services and vendor-managed inventory system, catering to the convenience and efficiency of our esteemed clients. Our customer service team is characterized by its unwavering dedication, courtesy, and eagerness to address last-minute requests, ensuring a seamless and customer-centric experience.

In summary, Master-Pack Vietnam Co., Ltd stands as a leading player in the wooden packaging industry, rooted in a commitment to quality, customization, and exceptional customer care.

Công ty TNHH Master-Pack Việt Nam, công ty con của Master-Pack Group Berhad, một công ty niêm yết công khai trên Sở giao dịch chứng khoán Kuala Lumpur, được thành lập bên ngoài Malaysia và được thành lập vào tháng 7 năm 2018. Kể từ khi thành lập, công ty đã phát triển thành công ty sản xuất bao bì gỗ nổi tiếng hàng đầu , hoạt động chủ yếu ở khu vực phía Nam Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Long An.

Chuyên môn cốt lõi của chúng tôi nằm ở việc sản xuất các sản phẩm Pallet gỗ dán nhiều lớp (LVL), được thiết kế riêng để phù hợp với các thông số kỹ thuật và yêu cầu của quý khách hàng. Tầm nhìn của chúng tôi là được công nhận đối tác cung cấp ưa thích của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Công ty TNHH Master-Pack Việt Nam tự hào với chứng nhận ISO9001, khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các sản phẩm bao bì bằng gỗ không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao mà còn có thể tái chế hoàn toàn.

Hoạt động của chúng tôi được giám sát bởi đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và công nhân lành nghề, những người có chuyên môn để chế tạo và tùy chỉnh các giải pháp đóng gói theo bản vẽ và thông số cụ thể.

Cam kết của chúng tôi về dịch vụ xuất sắc còn mở rộng đến dịch vụ giao hàng 24/7 và hệ thống kho bãi được quản lý chặt chẽ , mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cho quý khách hàng của chúng tôi. Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi nổi bật bởi sự cống hiến không ngừng, lịch sự và sẵn sàng giải quyết các yêu cầu vào phút cuối, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và lấy khách hàng làm trung tâm.

Tóm lại, Công ty TNHH Master-Pack Việt Nam là công ty hàng đầu trong ngành đóng gói bằng gỗ, bắt nguồn từ cam kết về chất lượng, sự tùy chỉnh và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.